دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
معرفی

مشخصات فردی

نام : منصور   وثوقی

پست الکترونیکی : m-vosoughi@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : جامعه شناسی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مرتبه علمی : استاد

سمت اجرایی در دانشگاه : مدیر گروه پژوهش علوم اجتماعی (مقطع ارشد)

نوع استخدام : قراردادی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1386/07/01

منصور وثوقی

محل خدمت:   دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مرتبه علمی : استاد

^